mail: torgnylarsson@gmail.com CV Torgny Larsson > Torgny Larsson på Facebook >  

 


Vattenrening både kultur och miljövård
Mitt projekt handlar om att lyfta fram inspirerande upplevelser av vattenrening.
Sinnliga upplevelser som ger en känsla av mening och samhörighet med vattnet och de varelser
som lever i vatten.

Miljövård
Projektet fokuserar på ett litet, men ur flera aspekter, strategiskt viktigt tillrinningsområde till Östersjön.
Området utgörs av sju sjöar och vattendrag som ligger i Nackareservatet, strax söder om Stockholms centrum. Detta vattensystem rinner ut i Östersjön via Sickla sluss.
Med sin fallhöjd på ca: 5m över Östersjöns nivå är Sickla sluss den klart högsta slussen i hela Storstockholm.
Med sin placering i Hammarby Sjöstad och som passage för ett normalt, övergött insjövatten är Sickla sluss strategiskt viktig. Uppströms slussen finns en reglerings-damm där reningsanläggningar kan etableras.


Kultur
På ömse sidor om slussen höjer sig ett strandområde nära sex meter över Östersjöns nivå. I denna terräng kan en halvcirkelformad teater- och trappanläggning anläggas.
En teater med referenser till antikens amfiteatrar erbjuder en ”vattnets teater”, där besökaren i enskildhet eller som publik, tillsammans med ett par hundra sittande, kan möta ett vattenfall med vatten som passerat reningsanläggningar uppströms, ett vatten som ska rena Östersjön istället för att förorena. Vattnet ifrån Sickla sluss mynnar ut i Östersjön, i form av Sickla kanal som erbjuder ett scengolv för teaterföreställningar. Från Sickla kanal, uppströms genom slussporten, erbjuder Sickla sluss föreställningarna entréer och sortier.


Enligt aktuella vattenprover är vattnet i Sickla kanal otjänligt som badvatten,
men vem vet om vattnet får flöda...

The Age of Aquarius

Torgny Larsson
mobil 073 - 201 07 31
torgnylarsson@gmail.com

MED STÖD AV EVA BONNIERS DONATIONSFONDVy från Hammarby allébron, snabbspårvägens bro över Sickla kanal.


Sommarvy från Sickla udde.Vy från Sickla udde: 26 november, ca: kl 16. Saltsjön +35 cm över medelvattenståndet.


Sickla sluss med amfiteater


Modell över Sickla Sluss med ny amfiteater.Reflektion över amfiteatern och Östersjön

2014-09-27


Vattenfallet och hela amfibieteatern är tillägnad mötet mellan människan och Östersjön och alla former av liv
i detta hav.
I en annan tid gällande en rättsskandal i Frankrike upprördes författaren Emile Zola av människors fixering på detaljerna
men oförmåga att se dem i ett större sammanhang och skrev "Je Accuse - Jag anklagar",
men nu är en annan tid och jag uppmanar oss alla....

"Låt oss befrias ifrån vårt begär efter prishöjande sjöutsikter, alla dessa säljbara sjönära lägen och drömmar om en egen strandtomt.
Låt oss istället dyka ner från allmänna bryggor genom glittrande vattespeglar och med cyklop och snorkel möta dem som lever därunder i denna sällsamma blandning av hav och sjö, sött- och salt vatten!

Låt oss uppleva Östersjön igen!
Låt oss se Tumlarna leka!"


I Sveriges Radios "Filosofiska Rummet" har det talats om förlusten av det stora gemensamma projektet i Sverige, nämligen avskaffandet av den allmänna värnplikten. Mitt förslag är att återinföra en fredligt sinnad,
på djupet och i alla avseenden fredlig värnplikt, där alla myndiga svenskar gör, inte sin plikt för fosterlandet,
utan främst gör ett slags "Miljötjänst", en slags "Försoning med Moder Jord".
Exempelvis kan detta innebära att under en period hjälpa till runt och på Östersjön för att förbättra möjligheterena för havslivet att återhämta sig.


Vi längtar till oaserna där vi är och alltid har varit.
En ny teater, vattenålderns teater! Allt detta och utomhus precis som nu.
men nere vid havsviken
den som väntar på att människorna skall komma
väntar på att människorna skall vakna.

Film med vackra Vattenfall att inspireras av >


Amfiteaterns vattenfall ska visa hur människan kan inspireras att rena sitt inre genom att rena det vatten som hon omger sig med och de vattendrag som rinner genom hennes livsmiljö. Människan kan rena dem, människor ska åter få se och känna bäckar och åar rena, befriade och friska i sina tillflöden till Östersjön.
Vattendragen behöver inte vara de ständigt tillrinnande gästerna som smutsar ned den stora famnen, den stora Östersjöfamnen, som i sin väldighet tror sig kunna ta emot allt och alla men som lider av syrefria bottnar från alla gäster som rinner till, gäster som ännu inte förstått att lämna sina smutsiga skor. Låt våtmarkerna och reningsanläggningarna ovanför Sickla sluss vara Nackasjöarnas skohyllor, dörrmattor och skrapgaller! Låt vattenfallet genom slussen vara det rena vattnets syresättare och skådespelare! Det spelande vattnet, värt att skåda! Låt amfiteatern runt slussen också vara en famn, famn för människor som vill gå ned till vattnet och se djupare, både i sig själva och i vattnet.

 


En amfiteater med ca 250 sittplatser.
 
   
 
 

THE AGE OF AQUARIUS - Förslag till vattenfall i Sickla Sluss, Hammarby sjöstad
 
 
 

Platsen
När man under 1920-talet anlade Hammarby kanal och Hamnområdet mellan Skanstull och Danvikstull
sänkte man Hammarby sjö till Saltsjöns nivå. Sickla kanal grävdes och Sickla sluss byggdes
för att kunna bibehålla båttrafiken till Sickla- och Järlasjöarna.
Den stora nivåskillnaden på ca: 5 m mellan det kvarvarande sjösystemet och Saltsjön gjorde att Sickla sluss blev, och är alltjämnt, trots dagens regleringar, Stockholms högsta sluss.
Den kända Karl Johanslussen, exempelvis, som ligger under Skeppsbron, mellan Gamla Stan och Södermalm, vilken reglerar vattennivån mellan Mälaren och Saltsjön, där är nivåskillnaden endast ca: 65 cm.
När Södra länken byggdes över Sickla sjön 1999 –2003 tog man hänsyn till den båttrafik som behövde plats
under vägbanan genom att dämma upp emot Sicklasjön och sänka vattennivån. Det innebar att man även anlade
en ny sluss inkl. laxtrappa vid Sicklasjöns fördämning. En kanal byggdes som förbinder den nedre och övre
slussen. För att möjliggöra inspektioner och underhåll av Södra länkenbrons undersida anlades även den sk. Dammsjön längs kanalen.
Från Dammsjön leds vatten både till den kanal som rinner genom Sjöstadsparterren och till den laxtrappa som
leder till Sickla kanal. Dammsjöns har mycket algbildning under den varma årstiden, orsaken anses vara att den
är för grund. För närvarnade diskuteras lämpliga åtgärder.
På senare tid har laxtrappan inhägnats på de kringboendes begäran. Detta förhindrar att landvägen komma fram
till den nedre slussporten. Däremot är det väl försett med bryggor och förtöjningar för de som kommer sjövägen.


Förslag
Mitt förslag är att skapa ett vattenfall i Sickla sluss genom att fylla upp den befintliga slusskammaren med det vattentryck och flöde som finns på platsen, vilket innebär en höjd över Saltsjön på ca: 5 meter. Det är den
vattenvolym som slussen ursprungligen byggdes för. När vattnet uppnått tillräcklig nivå öppnas en manuellt
skött fördämningslucka och vattnet väller ut över en ramp, 4,4 m lång och drygt en meter bred
(inkl. slussportens tjocklek) och vattnet faller ned i Sickla kanal.
Saltsjöns medelvattennivå ligger på – 0,35 m vilket innebär en ”medelfallhöjd” på 5,21 m.
Rampens överkant ska ligga på + 4,86 m över havet, vilket motsvarar Sicklasjöns lågvattennivå.
För att åstadkomma ett vattenfall är dock ingenting av detta någonting värt om man inte kan åstadkomma
ett lämpligt vattentryck eller tillflöde, d.v.s. i det här fallet, där inga pumpar förekommer, en tillräcklig vattenhöjd över utflödesrampen och en stor vattenvolym bakom som bygger upp ett vattentryck.
För att uppnå detta är det nödvändigt att ”hushålla” med vattnet. Under ett ”normalår” ger sommarhalvårets torra och varma väder låga vattenstånd medan vår, höst och vinter kan ge höga vattenstånd.
Därför föreslår jag att vattenfallet ska vara igång vid två tillfällen eller perioder per år.
Varje tillfälle föreslås pågå under ex.vis åtta timmar från kl 12 - 20 och kommer att behöva utannonseras
som ”Sicklafallens dag” (ett namnförslag ifrån Sickla slussförenings ordförande Bjarne Hanson),
eller ”Sicklafallens dagar”.

 
 
Fallet öppnas vid ett eller flera tillfällen under vårfloden, mars - april samt under september månad. Kanske som en slags kalender, i samband med vår- och höstdagjämning. Även efter kraftiga regn under sommarhalvåret kan det vara möjligt, men endast vid något tillfälle med hänsyn till båttrafikens behov. Det innebär alltså 2-3 tillfällen/ perioder per år. Båttrafiken sker under maj-september. God vattentillgång i laxtrappan, med hänsyn till fiskens vandringar, behövs enl. uppgift under oktober-november.
 
 
Laxtrappan den 2 november 2008.

Ljud
Fester och musiketablissemang får lära sig att ljud som är källa till glädje kan samtidigt störa grannar och kringboende. Ett vattenfall i Sickla sluss ger givetvis ljud ifrån sig. Till viss del smälter det dock in i den befintliga ljudmiljön som orsakas främst av Södra länken. Det extraljud som ändå når de kringboende kan mildras
genom att vattenfallet är något återkommande, inte permanent och att det stängs av nattetid.


Ljus
I den mån det är möjligt att hålla igång vattenfallet efter mörkrets inbrott, föreslår jag en ljussättning som är koncentrerad runt vattenfallet, men i princip obefintlig i den näraliggande omgivningen. Ett besök på Skogskyrkogården under Allhelgonadagens kväll den 1 nov, har blivit en viktig referens. Den klara kvällen med gravstenarna endast upplysta av de många marschallernas eldgula sken var både ålderdomligt och magiskt.
Rent tekniskt föreslår jag en permanent ramp, med ljusdioder som monteras dold i vattenfallsöppningen och förses med ljusreglering. Ljusdioder har lång livslängd och låg strömförbrukning. Till det olika tillfälliga ljussättningar som kan monteras och demonteras i samband med de återkommande vattenfallsdagarna/perioderna. Tex. öppna eldar i smidda stålkorgar, eller marschaller, monterade som ”hängkrukor” under vattenfallsrampen och skyddade ifrån det nedfallande vattnet. Det skulle vara spännande att få se eldars fladdrande, svaga sken i mörkret framför den tunga, svarta slussporten, bakom en hinna av fallande vatten.


Egen elproduktion
Ett eller två, vattenhjul genererar el. se sep. detaljritning. Rent tekniskt är det batterier som laddas av vattenhjulen. Batterier utesluter behovet av nätanslutning och erbjuder en möjlighet att diodbelysningen kan fortsätta att lysa kvällstid den närmaste tiden efter vattenfallsperioden och så länge som batterierna räcker.


Upplevelse
Att arbeta med integrerad konst är för mig synonymt med begreppet Genius Locus – platsens själ. Inledningsvis betyder det för mig, entusiastisk närvaro och att ur den fokusera och förstora intressanta fenomen som redan finns på den utvalda platsen för den konstnärliga insatsen.
I Sickla sluss innebär det rent konkret att ett vattenfall öppnas vid lämpliga tillfällen och hjälper/inspirerar besökarna till bl.a. följande upplevelser.
Överraskning - att slussen visar upp en ny och ovanlig funktion.
Förståelse - för nivåskillnaden mellan Saltsjön och sjöarna ovanför slussen, förståelsen av vattenflödets variationer från årstid till årstid och upplevelse av den kraft som frigörs när det naturliga vattenkretsloppets energi får verka.
Upplevelsen av Sympati - för vattnet som i sin tur kan leda till en medvetenhet om dess hälsotillstånd på platsen idag.
Upplevelsen av Önskan - att få förnimma vattnets återvunna friskhet och slutligen.......
Upplevelsen av Glädje och längtan - inför snösmältning och höstregn som fyller på, renar vattenmagasinen och ger löften om förestående vattenfall
.


 
  Förslaget innebär att slussen omväxlande kan användas för vattenfall respektive båttraffik
 
   
 
 
   
 

Slussporten i genomskärning
förslag gällande ombyggnad för vattenfallet 
 
Fördämning mellan Sickla sjön till vänster och dammen under Södra länken till höger.
Notera algttillväxten i dammen


 
   
 
Alternativ 1
Höja vattennivån i Kanalen och Dammsjön
Detta är att föredra ur konstnärlig, symbolisk och ekologisk synpunkt, med ekologisk menas här att Dammsjön tillfälligt kan få en bättre vattenkvalité än idag.
Med konstnärlig menas här att när vatten stiger och översvämmar uppstår känslor som är både skrämmande och faschinerande.
All avrinning ifrån Dammsjön stängs av i väntan på att vattenståndet i Sickla sjön når upp till minst medelvattennivån +4,91 eller till högsta vattennivån +5,12m.
Förslaget innebär att, under ”Vattenfallsdagarna”, hamnar delar av den nedre slussens gångspel och kuggstång under vatten, dvs. mekaniken som öppnar och stänger den övre, av de båda portarna, hamnar helt under vatten, likaså strandpromenaden mellan den övre och nedre slussen. Södra länken har två pelare i Dammsjön vars vibrationsdämpande stöd hamnar i vattenlinjen. Skydd som hindrar vatten att tränga in måste konstrueras. Gällande vattendom för den nedre slussen, Dammsjön och kanalen måste ändras.
Som jag förstår det har Dammsjön, med sin medelvattennivå på + 3,7m konstruerats för inspektion och underhåll av Södra länkenbrons undersida vilket sker så pass sällan att vattenfallsdagarna inte kan hindra tillgängligheten där. Vid renoveringar eller liknande som pågår mer än 6 månader är det enkelt att ställa in vattenfallsaktiviteten.
Förslaget att höja vattennivån kräver ändring av gällande vattendom och har även stött på hårt motstånd hos Sluss-samfälligheten som äger slussarna medan Vägverket inte har tagit ställning. På grund av nämnda omständighet saknar jag, i skrivande stund, ett underlag som möjliggör kostnadsberäkningar för nödvändiga åtgärder.
Omprövning av gällande vattendom tar enligt Länstyrelsen minst ett år. En miljökonsekvensutredning måste utföras, i normalfallet ligger kostnaden på ca: 400.000:- och ska bekostas av den part som vill ha en ändring till stånd.

Alternativ 2
Försörja vattenfallet genom att Leda vatten i ett rör ifrån den övre slussen till den nedre.
Detta alternativ är framtaget för att tillmötesgå den kritik som första alternativet stött på hos sluss-samfälligheten. Detta förslag verkar innebär mer om- och tillbyggnader och är rimligen dyrare än alternativ 1.
Ett stålrör sänkes ned i Dammsjön och förbindes med den övre och nedre slussen
Den nedre slussens övre port inkl. dess förankring byggs om. En låsanordning som håller nämnda port på plats när slusskammaren vattenfylls, är en förutsättning för det här alternativet.
Den övre slussen öppnas mot Sicklasjön och all avrinning till Dammsjön stängs av i väntan på att vattenståndet i Sickla sjö når medelvattennivån + 4,91 eller högsta tillåtna vattennivån + 5,12m.
Förslaget fodrar endast en begränsad ändring av vattendom för den nedre slussbassängen.
Vägverket berörs inte.


Ett alternativ är att leda vattnet i ett rör till vattenfallet

.

 
 


 
 

 
Vattenrening både kultur och miljövård

Mitt projekt handlar om att lyfta fram inspirerande upplevelser av vattenrening.
Sinnliga upplevelser som ger en känsla av mening och samhörighet med vattnet och de varelser
som lever i vatten.

Budget
Tillbyggnad av Sickla sluss (med bibehållen båtsluss)
Anlägga omkringliggande mark till amfiteater ca: 400m2
Markanläggning inkl. 28 st. träd ca: 1 750 m2
Reningsanläggning, sandfilter
Våtmarker
Projektering
2 500 000 SEK
20 000 000 SEK
? SEK
10 000 000 SEK
5 000 000 SEK
2 500 000 SEK

Summa:
40 000 000 SEK?

 


NÅGRA VISIONER OM ANVÄNDNING

 

 
 
Luciatåg i vatten, exempel på evenemang som kan genomföras i teatern.
 
 

 
 
 
 
 
Eldkorgar kan hängas under vattenfallet för att skapa en ovanlig ljusupplevelse.
 

 
 
Artiklar o.d.

Tidningen Södermalmsnytt har uppmärksammat Torgny Larssons framtidsdröm för Sickla Sluss
Ladda ner artikel från juli 2009 vecka 27 >
Powerpoint presentation av Torgny Larssons projekt. Obs 8 Mb! >
Eva Bonniers Donationsnämnd >
Torgnys vision som PDF-fil >
 
 
 
  webbmaster, bildredigering: Ingela Hageman, http://ingelart.nu